Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ ngày 01-07-2018 sẽ chính thức điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới.

Cụ thể, mức lương cơ tăng sẽ tăng từ mức 1,3 triệu đồng/tháng như hiện nay lên 1,39 triệu đồng tháng. Đồng thời, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2018.

tang-phi-bhxh

Theo đó, số tiền đóng Bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 62.550 đồng/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 đồng x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

Số tiền đóng Bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 111.200 đồng/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng Bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền đóng Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.

Số tiền tối đa đóng Bảo hiểm xã hội nă năm   đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

tang-phi-bhxh

Cũng nằm trong lộ trình đổi mới, chủ trương của Hội nghị Trung ương khóa XII đề ra trong thời gian tới chính sách bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục được cải cách. Đây là một trong ba đề án quan trọng được chính phủ tập trung thảo luận, xem xét, quyết định.

Những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và nhà nước ta đề ra về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội bao gồm:

  • Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội.
  • Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội.
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.
  • Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội. 

Trong đề xuất của trung ương Đảng có những điểm thay đổi đáng chú ý như sau:

  • Hàng triệu người cao tuổi sẽ có lương hưu: Bảo hiểm xã hội đa tầng sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người lao động khi đang làm việc và ngay cả khi về hưu thay vì đơn tầng như chính sách bảo hiểm hiện nay.
  • Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: Lãnh đạo Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết, một trong các phương án Ban soạn thảo đề xuất là tăng tuổi hưu lên 62 với nam và 60 với nữ.

Hy vọng những đổi mới và cải cách trong chính sách bảo hiểm xã hội sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân và đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội.